جدول زمانبندی دوره های آموزشی
عنوان دورههدف دوره طول دوره (ساعت)مدت دورهشهریه دوره (تومان)عملیات
بافزایش مهارت220یک ماه و نیم100
الفافزایش مهارت40یک ماه و نیم100